வைகாசி 18

வைகாசி 18 !
சிந்திய குருதியும் ஒடிந்த அவயவமும் 
   சிறிதாய்ப் பற்றிய உயிருமாய் உம் 
அந்திய கால இறுதிக் கணங்களை 
  அன்னியக் காலடிகளில் முடிக்கும்போது 
பிந்திய பொழுதில் பிரவகிக்கப்போகும் 
  பிரியமான உம்முயிர்த் தேசக் கனவு 
பந்திய கூட்டத்தின் ஏக்காளம் தாண்டி 
  பரவசமாய் உம்மனம் விரிந்திருக்கும் 
கெந்திய மனமுடை சோதர வஞ்சகர் 
  கெடுத்தாளத் துடிக்கும் வல்லரசுகள் 
முந்திய அவர் நலன்களுக்கு நீங்களா இரை 
  முரண்படாய் போனதன்றோ உம் உயரிய தியாகம்......! 
பிரியமானவள் பாகம் 1 – குறும்படம்
Source 2
Share