ஆசான் செல்லையா அரியகுணசிங்கம் அவர்களின் எண்பதாவது (80வது) ஜனனதினம்

ஆசான் அரியகுணசிங்கம் அவர்களின் எண்பதாவது ஜனனதினம் 02/03/2023
ஆசான் அரியகுணசிங்கம் அவர்களின் எண்பதாவது ஜனனதினம்
02/03/2023
கண்ணின் மொழியறிவார் எம்ஆசான்
கனவிலும் கற்பிக்கும் எம் ஈசன்
மண்ணின் துயரறிவார் எம் ஆசான்
மனிதத்தின் பிரமிப்பாய் எம் நேசன்
பண்ணின் வகையறிவார் எம் ஆசான்
பண்பின் இலக்கணமாய் எம் ஈசன்
எண்ணின் விதியறிவார் எம் ஆசான்
எழுத்தில் புலவனாய் எம் நேசன்
விண்ணின் பதியடைந்தார் எம் ஆசான்
விசும்பின் உச்சமாய் எம் ஈசன்….!
**********************************************

ஆசான் செல்லையா அரியகுணசிங்கம் அவர்களின் எழுபத்திஒன்பதாவது (79வது) ஜனனதினம்

ஆசான் செல்லையா அரியகுணசிங்கம்
அவர்களின்
எழுபத்திஒன்பதாவது (79வது)
ஜனனதினம்
********************************************
02/03/2022
********************************************

Share