பாரதியார் கவிதை

பாரதியார் கவிதை
பாரதியார் கவிதை
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சகத்து ளோரெலாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே….
bharathiyaar_poems

பாரதியார் கவிதை Flipbook

Share